درباره دامداران پسا نظر آباد

مجموعه دامپروری Ovicarne واقع در کشور اسپانیا در زمینه تولید گوسفندان نژاد رومن فرانسوی می باشد که اقدام به تاسیس شعبه ی دوم خود در ایران نموده است. شرکت دامداران توسعه پسا نظرآباد واقع در استان البرز، در سال 1397 با هدف واردات، تولید، پرورش و نگهداری نژاد رومن و ایجاد یک بانک ژنتیکی برای گسترش این نژاد در بین دامداران شریف این مرز و بوم تاسیس گردید. با توجه به نیاز مصرف گوشت گوسفندی در بین مردم عزیز کشورمان و کمبود آن، این مجموعه اقدام به واردات 1000 راس گوسفند نژاد رومن در فاز اول از شعبه اصلی خود در کشور اسپانیا نمود تا بتواند در راستای خدمت به این آب و خاک، پاسخگوی ابتدایی افزایش نژاد در منطقه باشد. لازم به یادآوری است که در سالهای اخیر اجازه خروج نژاد های خاص در صنعت دامپروری از قاره اروپا به سختی صادر می شود، لیکن با توجه به اینکه شرکت دامداران توسعه پسا نظرآباد شعبه داخلی شرکت Ovicarne می باشد لذا در خصوص واردات این نعمت الهی هیچگونه مشکلی برای این مجموعه وجود نخواهد داشت.

از مزایای این نژاد می توان به چندقلوزایی و نیز کیفیت عالی گوشت اشاره نمود. این نژاد تلفیقی از نژاد های رومانوف و دویچر می باشد که در شرکت Ovicarne سویه ی جدید Inra 401 به دست متخصصان این مجموعه با هدف افزایش کیفیت صفات فوق الذکر تولید گردید. سرمایه گذار اصلی مجموعه Ovicarne و نیز شعبه داخلی دامداران توسعه پسا نظرآباد آقای ناصر والی نژاد مقدم می باشد که همواره افزایش اشتغال زایی. خدمت به هموطنان خود از دغدغه های ایشان بوده است. مدیریت فنی و تغذیه ای این دامداری در ارتباط مستقیم با شعبه مادر در اسپانیا می باشد و همواره سعی براینست که از روش های نوین تغذیه ای، تولیدمثلی، فنی و مهندسی و دامپزشکی در این مجموعه نیز استفاده گردد.